Direct naar hoofdinhoud

Herinrichting IJsseldelta

Het project IJsseldelta maakt deel uit van het ruim dertig maatregelen tellende landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat tot doel heeft om het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Het project omvatte de zomerbedverlaging Beneden-IJssel over een lengte van 7,5 kilometer ter hoogte van Kampen. Tevens is ten zuiden van Kampen een by-pass aangelegd.

Isala Delta
De werkzaamheden binnen het Design & Construct contract voerde Boskalis Nederland samen met Van Hattum en Blankevoort in de aannemerscombinatie Isala Delta uit. Isala Delta werkt in opdracht van Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel.

In het aanbestedingsproces is gebruik gemaakt van de zogenoemde 'concurrentiegerichte dialoog'. Bijzonder hieraan is dat naast de normale procedure, op voorhand ook al met de gegadigden dialooggesprekken worden gevoerd. Zo kon Isala Delta beter inzicht krijgen in de vraag van de opdrachtgevers. En de opdrachtgevers kregen beter inzicht in de mogelijke oplossingsrichtingen en risico's binnen het project.

Werkzaamheden
Het project bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven en een halve kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug is verdiept. En in de tweede plaats de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Met de realisatie is ook de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd. In drie uiterwaarden zijn de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep is ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. Er zijn nieuwe wandel-, struin- en fietspaden en een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aangelegd. Als onderdeel van het Reevediep legde Isala Delta ook een inlaatwerk, een recreatieschutsluis, een brug en 2 keersluizen aan.

Grondverzet
Van de totale herinrichting van de IJsseldelta leverde Boskalis Nederland de grootste prestatie op het gebied van baggeren en grondverzet. Er werd zo'n twee miljoen kuub zand gebaggerd, die vervolgens weer voor de opbouw van de dijken en het landschap werd ingezet. In totaal waren we ruim vier jaar actief in de IJsseldelta, met baggerwerken en grood grondverzet als hoofdactiviteit. Het laatste onderdeel van het project betrof het Reevesluiscomplex. Hier bouwde Boskalis in samenwerking met Van Hattum en Blankevoort in plaats van een keersluis een schutsluis.

Het mooiste van alles: we hebben de kaart van Nederland veranderd. Als je nu inzoomt op Google Earth zie je dat honderden hectaren opnieuw zijn ingericht.

Lees ook: Artikel uit GWW
 

Gerelateerde projecten

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

DJI 0994

Rijnhaven

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. 

Project_Sheet_Grensmaas

Grensmaas

Het project Grensmaas stelt het Maasland veilig voor overstromingen en herstelt het natuurlijk evenwicht in en rond de Grensmaas. De drie hoofddoelstellingen van het project zijn rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding. Zowel de natuurontwikkeling als de hoogwaterbescherming worden mede gefinancierd door de winning van 54 miljoen ton grind.

Markermeerdijken_2018

Sterke Markermeerdijken, veilige toekomst Noord-Holland

Op vele plekken zijn de Markermeerdijken afgekeurd. Ze voldoen niet aan de veiligheidseisen. En dat is een groot risico in dit gebied waar maar liefst 1,2 miljoen mensen wonen. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) en een consortium van Boskalis Nederland en onder meer Volker Wessels gaan als Alliantie Markermeerdijken 33 kilometer dijken versterken. Samen met partners en omwonenden ontwikkelden we een maatwerkoplossing voor dit bijzondere gebied. Zodat mensen hier de komende 50 jaar veilig kunnen blijven leven, wonen en werken.