Direct naar hoofdinhoud

We maken nieuwe natuur

Onze werkzaamheden dragen steeds vaker direct bij aan natuurontwikkeling. Het slib voor de aanleg van vogelparadijs Marker Wadden bijvoorbeeld komt rechtstreeks uit het Markermeer. Ook bij de herinrichting van ons rivierengebied leggen we vaak natuur- en recreatiegebieden aan.

De Marker Wadden zijn natuureilanden die de komende jaren in stappen worden ontwikkeld in het Markermeer. Met de aanleg van de Marker Wadden geven we een positieve impuls aan de ecologische kwaliteit van het Markermeer. De natuurlijke oevers van de eilanden bieden straks meer kans aan vissen om te paaien en foerageren. Met als gevolg dat er weer grote aantallen vogels zoals sterns en steltlopers zullen terugkeren naar het gebied. Zij kunnen immers meer voedsel vinden.

Ecodynamisch ontwerpen

Met ecodynamisch ontwerpen kunnen we dichtbevolkte kust- en deltagebieden op een duurzame manier ontwikkelen en beheren. Dit hebben we bijvoorbeeld toegepast in de Zandmotor, die de Delflandse kust beschermt. Deze Zandmotor verspreidt zand dat we vlak voor de kust hebben aangebracht via getij, stroming en golven langs de Hollandse kust.