Direct naar hoofdinhoud

Sanering Kanaal door Walcheren

Boskalis Nederland baggert het Kanaal door Walcheren, de Havens van Middelburg en Kanaal Oude Arne uit en verwijdert met koper vervuild slib uit het kanaal. De kopervervuiling komt van de voormalige Vitrite-fabriek die in de jaren ‘40 en ‘50 volgens vergunning proceswater heeft geloosd op het kanaal.

De sanering richt zich op het tegengaan van verspreiding van koper naar het oppervlaktewater en naar relatief schone delen. Hierdoor verbetert naar verwachting de waterkwaliteit en daar zal het ecosysteem in het hele Kanaal van profiteren. De vervuilde waterbodem vormt zo geen bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater en de gezondheid van de mens.

Speciaal materieel

Op en rond Walcheren en vooral in de stad Middelburg is in de Tweede Wereldoorlog stevig gevochten. Tijdens het saneren van het Kanaal stuitten we op niet gesprongen explosieven. Om de veiligheid van omwonenden en medewerkers te bewaken, is nieuw materieel ontwikkeld: de UXO-catcher. De oplossing van de UXO-catcher is dat de explosieven lang onder water blijven. Als ze dan zouden ontploffen, gebeurt dit onder water, waardoor de granaatscherven hun energie verliezen. De kraanmachine pakt een verdacht object op en doet het onder water in een bak. Volgt er toch een explosie, dan is alleen de knijper stuk. Via een onderwatersysteem komen de explosieven vervolgens in een gesloten ruimte die voor mortierengranaten, handgranaten en kogels “bommenproof” is. Deze cabine is door TNO doorgerekend waarbij ook testen zijn gedaan. In de gesloten ruimte  worden slib en metaal/bodemvreemde materialen van elkaar gescheiden.

Slib

Het slib wordt afgevoerd door leidingen naar beunbakken aan het einde van de haven, aan de overzijde van het kanaal. Na bezinking van baggerspecie wordt het overtollige proceswater gereinigd door toepassing van floculanten. Daarna wordt het verzamelde slib afgevoerd naar het slibdepot Hollandsch Diep. In totaal verwijderen we 177.000 kuub verontreinigde bagger.

Gerelateerde projecten

Project A2

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

Boskalis gaat de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide verbreden in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze verbreding naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook is noodzakelijk om de doorstroming van de enige noord-zuid snelwegverbinding in Zuid/Midden-Limburg te verbeteren. De opdracht kent een contractwaarde van circa EUR 190 miljoen met naar verwachting een doorlooptijd tot eind 2027.

Kruispunt De Vijfhoek Impressie Toekomstige Situatie (1)

N516 Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Boskalis Nederland B.V. 2 Pva Duurzame Leefomgeving Edit 2

Ombouw verzorgingsplaats kloosters A58

Wij hebben samen met onze partner Van der Zanden de opdracht van Rijkswaterstaat ontvangen voor de ombouw en het meerjarig onderhoud van verzorgingsplaats 2.0 Kloosters aan de A58. We zijn erg blij en trots dat we deze opdracht hebben mogen ontvangen!

DJI 0994

Rijnhaven

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. 

Project_Sheet_Grensmaas

Grensmaas

Het project Grensmaas stelt het Maasland veilig voor overstromingen en herstelt het natuurlijk evenwicht in en rond de Grensmaas. De drie hoofddoelstellingen van het project zijn rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding. Zowel de natuurontwikkeling als de hoogwaterbescherming worden mede gefinancierd door de winning van 54 miljoen ton grind.

Markermeerdijken_2018

Sterke Markermeerdijken, veilige toekomst Noord-Holland

Op vele plekken zijn de Markermeerdijken afgekeurd. Ze voldoen niet aan de veiligheidseisen. En dat is een groot risico in dit gebied waar maar liefst 1,2 miljoen mensen wonen. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) en een consortium van Boskalis Nederland en onder meer Volker Wessels gaan als Alliantie Markermeerdijken 33 kilometer dijken versterken. Samen met partners en omwonenden ontwikkelden we een maatwerkoplossing voor dit bijzondere gebied. Zodat mensen hier de komende 50 jaar veilig kunnen blijven leven, wonen en werken.