Direct naar hoofdinhoud

Voorbereidende werkzaamheden verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide in 2024 van start

Nieuws

Boskalis start begin 2024 buiten in het veld met voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Het gaat om onderzoek naar de bodemgesteldheid, niet gesprongen explosieven en archeologie en het weghalen van bomen en struiken. Ook worden kabels en leidingen verlegd die in de weg liggen voor de te realiseren wegverbreding.

Omwonenden en weggebruikers mogen er vanaf de start van de werkzaamheden rekening mee houden dat op diverse locaties op en naast de snelweg wordt gewerkt. Voor sommige werkzaamheden zijn kortdurende verkeersmaatregelen op de snelweg en onderliggend wegennet nodig om de verkeersveiligheid van automobilisten, wandelaars en fietsers te kunnen garanderen. Verkeersmaatregelen op de A2 vinden alleen in de avonden of nachten plaats.

Bodemonderzoek

De voorbereidende werkzaamheden starten met onderzoek naar de bodemgesteldheid. Zo wordt de opbouw en stabiliteit van de bodem bepaald. Dit gebeurt zowel op de snelweg als in de aanliggende percelen, waar later de A2 wordt verbreed. Dit is bijvoorbeeld van belang voor de fundering van de nieuwe viaducten. Ook wordt in kaart gebracht of er nog grond moet worden gesaneerd en wat de kwaliteit is van het op te breken asfalt.

Weghalen begroeiing

Aansluitend start Boskalis met het weghalen van bomen en struiken. Dit is nodig voor de verbreding van de A2. De begroeiing wordt alleen daar weggehaald waar op korte termijn onderzoeken worden uitgevoerd. Het weghalen gebeurt in fases, niet langs de hele A2 en niet alles in één keer. Hiermee wordt voorkomen dat aanwonenden lange tijd op de A2 kijken. Het hout van de weggehaalde bomen krijgt een ‘tweede leven’, bijvoorbeeld in de hout-, meubel- of papierindustrie. De weggehaalde begroeiing wordt later in het werk gecompenseerd. Deze compensatie vindt plaats in de groene Parkway die aan beide zijden van de A2 wordt aangelegd.

Explosieven en archeologisch onderzoek

Ook start een omvangrijk onderzoek (18 hectare) naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast wordt er gezocht naar archeologische sporen in de bodem. Dit gebeurt op delen naast de A2 waar vanuit het vooronderzoek blijkt dat er mogelijk archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. Dit betreft een gebied van zo’n 25 hectare waarop meer dan 200 proefsleuven worden gegraven, elk 25 meter lang, 4 meter breed en 0,5 tot 2 meter diep. Bij de Steenakkerweg in Born is al bekend dat er archeologische waarden aanwezig zijn; hier wordt gestart met een archeologische opgraving.

Verleggen kabels en leidingen

Enkele kabels en leidingen liggen in de weg voor de wegverbreding. In samenwerking met Boskalis en Rijkswaterstaat worden deze door de kabel- en leidingbeheerders verlegd. Eerder zijn door leidingbeheerders PPS, Gasunie en WML al leidingen verlegd.

Over de wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide

Met de wegverbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide werkt Rijkswaterstaat aan een robuustere A2 in Limburg. Met een verbrede A2 verbetert ook de verkeersveiligheid, is er betere bereikbaarheid bij incidenten, wordt het verkeersaanbod beter opgevangen, neemt sluipverkeer af en wordt de economische ontwikkeling van Limburg gestimuleerd.

Hinder tijdens de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk voorkomen. Tijdens de bouwfase zijn overdag 2x3 aaneengesloten rijstroken met 90 km/u beschikbaar om zoveel mogelijk het verkeer op de A2 te houden. Om de realisatie mogelijk te maken zijn er vijf weekendafsluitingen noodzakelijk. Dit is nodig om diverse werkzaamheden boven, op en onder de snelweg op een voor werknemers én weggebruikers veilige manier mogelijk te maken. Denk aan sloop van bestaande en bouw van nieuwe A2-viaducten, het plaatsen van onder meer portalen, geluidschermen en faunatunnels onder de snelweg en asfalteringswerkzaamheden op de snelweg. Komend jaar worden de belanghebbenden uitgebreid en tijdig geïnformeerd over de geplande werkzaamheden en de mogelijke verkeershinder. Volgens planning wordt eind 2024 gestart met de bouwwerkzaamheden aan de A2 zelf. Deze bouwwerkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2027.