Als geïntegreerde multi-specialist zijn we onderscheidend in complexe grootschalige werken die te maken hebben met ontwerp, aanleg en onderhoud van wegen, havens en waterwegen en de bescherming van kusten en oevers. We houden Nederland veilig, hebben altijd een innovatieve en duurzame oplossing, maken nieuwe natuur, passen de kaart van Nederland aan en we houden Nederland bereikbaar.

Projecten

Project

N243 Herinrichting

De N243 tussen Alkmaar en de Koggenland is toe aan groot onderhoud. De provincie wil dat onderhoud combineren met aanpassingen die de weg veiliger maken voor het verkeer. Provincie Noord-Holland selecteerde Boskalis Nederland voor uitvoering van de werkzaamheden. Het project N243 Herinrichting bestaat uit de reconstructie van de provinciale weg. De weg doorkruist de gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggeland. De weg kenmerkt zich als een smalle weg met veel verkeer, een aantal drukke kruisingen en veel directe wegaansluitingen van woningen en bedrijven. Door de herinrichting van de N243 neemt de verkeersveiligheid en doorstroming toe. Op sommige plekken wordt de weg aan de kant van het water breder gemaakt en er komt een geleiderail die in het landschap past. Ook wordt een aantal kruisingen vervangen door rotondes. De huidige in- en uitritten van woningen en bedrijven langs de weg blijven bestaan en krijgen een ander soort verharding, zodat de weg een 'groene' uitstraling krijgt De bomen langs de middenweg in Beemster blijven staan en waar mogelijk wordt er aangeplant. Daarmee wordt beoogd de weg beter te laten passen in de droogmakerij Beemster (Unesco).

Bekijk project
Project

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven én het gebied mooier en economisch sterker maken. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland. Nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 maken het nodig om circa 270.000 bewoners, vele bedrijven en kostbare infrastructuur achter de dijk en in Oss en Den Bosch beter te beschermen tegen hoogwater. In project Meanderende Maas werken tien organisaties samen aan de toekomst van het gebied. Het zijn waterschap Aa en Maas (opdrachtgever), provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, gemeente West Maas en Waal, gemeente Wijchen, waterschap Rivierenland en Natuurmonumenten. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekende de start van een samenwerking tussen Boskalis en de gemeenschappelijke projectorganisatie. Het gaat om een twee-fasen contract. Partijen werken nu als één projectteam Meanderende Maas samen aan de uitwerking van het voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp, de projectbesluiten, vergunningen en de voorbereiding van de realisatie. We streven naar een CO2-neutraal duurzaam project. Als alles voorspoedig verloopt start de realisatie medio 2023. Meer informtie: https://www.meanderendemaas.nl/ Bekijk de animatie van het project. In deze introductievideo stellen de omgevingsmanagers van het project zich voor.

Bekijk project
Beton

Oosterweelverbinding Antwerpen

Realisatie Oosterweelknooppunt en renovatie van de Royerssluis. Als onderdeel van de Combinatie Rinkoniên is Boskalis Nederland aan de slag met de realisatie het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis. De Oosterweelverbinding is een grootschalig mobiliteits- en leefbaarheidsproject dat de Ring van Antwerpen sluit dankzij de aanleg van tunnels. Op Linkeroever en in Zwijndrecht zorgt het project voor een veiliger snelwegennet en meer leefbare dorpskernen. Op Rechteroever omvat het project de bouw van een nieuwe Scheldetunnel, een nieuw- op en afrittencomplex ter hoogte van het voormalige dorp Oosterweel en twee tunnelverbindingen tussen dit nieuwe aansluitingscomplex en de R1. Het viaduct van Merksem wordt afgebroken en vervangen door een verdiepte autosnelweg. Omdat heel wat weginfrastructuur onder de grond wordt gebracht, ontstaan er bovengronds nieuwe publieke landschappen met ruimte voor natuur en recreatie. Wijken en stadsdelen krijgen zo meer zuurstof en worden bovendien weer met elkaar verbonden. De werken aan de Oosterweelverbinding worden uitgevoerd door verschillende aannemerscombinaties. Lantis treedt op als bouwheer. Als onderdeel van de Combinatie Rinkoniên is Boskalis Nederland aan de slag met de realisatie het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis. De oude binnenvaartsluis uit 1907 wordt opgewaardeerd en verbreed. Zo kan er meer transport via deze waterweg.

Bekijk project
Project

Onderhoud kustlijn Texel

Om de vier à vijf jaar moet er onderhoud uitgevoerd worden om de kuststrook van Texel op de juiste hoogte te houden. In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we suppleties uit aan de Texelse kustlijn. Het werk is onderverdeeld in vooroeversuppletie Texel noord en midden, strandsuppletie Texel zuidwest en vooroeversuppletie Texel middenuitbreiding. I nmiddels is met twee sleephopperzuigers begonnen met de werkzaamheden aan de vooroevers. De vooroeversuppleties voeren we uit door het lossen van zand via rainbowen en via de bodemdeuren. Tijdens de zomerperiode stopt het werk tijdelijk in verband met het toeristenseizoen. Eind dit jaar verwachten we de drie delen af te ronden; de afronding van het laatste deel staat gepland voor begin 2022.

Bekijk project
Project

Overnachtingshaven Spijk

Herinrichting oeverzone Spijk. Een nieuwe overnachtingshaven aan de Boven-Rijn bij Spijk, vlakbij Lobith. Binnenvaartschippers hebben net als chauffeurs af en toe rust nodig. Tussen Tiel en de Duitse grens is nu geen gelegenheid om veilig af te meren. Op deze drukke scheepvaartroute lossen we in opdracht van Rijkswaterstaat het tekort aan overnachtingsplaatsen op door de bouw van een nieuwe overnachtingshaven. De uiterwaard met voornamelijk agrarische percelen wordt een diepe haven die plaats biedt aan vijftig binnenvaartschapen van 135 meter lang. De nieuwe overnachtingshaven die we bouwen, krijgt tien afmeersteigers waaronder een auto-afzetsteiger, een speciale steiger voor 190 meter lange duwbakken en twee steigers voor kegelschepen met een brandbare of chemische lading. Elke steiger wordt volledig opgeleverd, van walstroom tot brandweervoorzieningen. Inmiddels is begonnen met het ontgraven van de grondlaag. We zijn daarbij gestuit op een grondlaag die interessant is voor archeologisch onderzoek. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor oeverbescherming en de steenbekleding van de haven en de twee havendammen. Via een Best Value aanbesteding zijn we als Boskalis geselecteerd als partij met de beste mensen voor een multidisciplinair project waaronder grond-, weg- en waterbouw, afmeervoorzieningen en technische installaties. Naast de havenwerkzaamheden gaan we ook het omliggende projectgebied inrichten met oog op bereikbaarheid, natuurontwikkeling en recreatie.

Bekijk project
Asfalt

Rotondes Zeeland

Aanleg van 5 rotondes en een nieuw wegdeel op Schouwen-Duiveland (N57 en N59) Op een aantal locaties op Schouwen-Duiveland is sprake van onveilige, ongeregelde kruisingen voor fietsen en auto’s. Dit leidt tot onveilige situaties voor kruisend fiets- en autoverkeer. Om de verkeerssituatie voor fietsers en automobilisten te verbeteren, leggen we in opdracht van Rijkswaterstaat 5 nieuwe rotondes aan. Ter voorbereiding is eerst de bodem onderzocht of er niet gesprongen conventionele explosieven in de grond liggen. Daarnaast is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ook zijn kabels en leidingen verlegd. De grond is voorbelast zodat deze gereed is om op te bouwen. Het aanleggen van de rotondes doen we zoveel mogelijk buiten het verkeer om.

Bekijk project
Back to top