Onze projecten

Project

Houtribdijk sterker én een natuurgebied rijker

Midden in het water, tussen IJsselmeer en Markermeer, ligt de Houtribdijk. De Houtribdijk functioneert bij storm als een grote golfbreker tussen de twee meren. De dijk is daarmee cruciaal voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied. We versterken deze dijk met steen en zandige oevers. In zo’n groot zoet binnenwater zonder getijden is dat een wereldwijde primeur. Daarnaast leggen we een groots natuurgebied aan. De Houtribdijk is dé verkeersbinding tussen Lelystad en Enkhuizen. De bijzondere ligging van de dijk maakt het project complex. Het is een uitdaging om zonder het verkeer te hinderen te werken aan de smalle dijk. De aanvoer van materiaal gebeurt daarom grotendeels over water. Voor de aanvoer van warm asfalt ontwikkelden we een unieke, drijvende gietasfaltcentrale . Zo zijn er geen vrachtauto’s nodig. Project Houtribdijk is een van de grootste uitvoeringsprojecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Deltaplan Waterveiligheid. Het zand winnen we met een van onze cutters en winzuigers uit het Markermeer. Het zand van mindere kwaliteit gebruiken we voor de aanleg van een natuurgebied. Naast veiliger maken we dit gebied zo ook aantrekkelijker. Tussen Enkhuizen en Trintelhaven krijgt de Houtribdijk aan beide kanten brede zandoevers zodat deze lange tijd grote stormen kan weerstaan, De zandoevers zijn begroeid en lopen geleidelijk af. Het zand breekt de golven en zorgt zo voor een veilige dijk. Aan de andere kant komt natuurgebied Trintelzand. Dit bestaat uit slikken, zandplaten en rietoevers. Hier vinden slakjes en waterinsecten een plek en kunnen vissen paaien. Dat trekt weer vogels aan. Zo ontstaat een levendig gebied. Innovatieve methode De toepassing van zandige oevers in het zoete binnenwater zonder getijden is nieuw. Daarom onderzocht een kennisconsortium van opdrachtgever Rijkswaterstaat en Ecoshape uitgebreid hoe het zand zich gedraagt. Versterking van een dijk met een zandige, begroeide oever blijkt in een zoetwatermeer zonder getij goed te werken. De zachte oever blijft goed liggen en is vanaf Trintelhaven naar het westen over 9 kilometer toegepast. Vanaf Trintelhaven is naar het oosten gekozen voor steen. Best Value aanpak Het project is gegund aan de Combinatie Houtribdijk, een combinatie Boskalis en Van Oord, volgens een Best Value contract. Hierbij is het de aannemer die het initiatief neemt. Zo kunnen we onze expertise optimaal inzetten. Behalve het maximaliseren van de betrouwbaarheid in waterveiligheid is in dit project het behouden en waar mogelijk vergroten van het draagvlak in de omgeving een van de speerpunten.

Bekijk project
Project

Buitenring Parkstad Limburg

Buitenring Parkstad Limburg beslaat de regionaal verbindende wegen N298, N299 en N300. Het tracé loopt vanaf de aansluiting van de N298 op de A76 bij Nuth tot aan de aansluiting van de N300 op de N281 ter hoogte van het bedrijvenpark Avantis. Buitenring Parkstad Limburg geeft invulling aan de ontbrekende schakels binnen dit tracé, waardoor een hoogwaardige regionale autoweg ontstaat. Het project bestaat uit het aanpassen van 14 kilometer bestaande wegen en/of verbreden en aanleggen van 12 kilometer nieuwe wegen. Daarnaast worden er 45 kunstwerken gerealiseerd, 21 geluidsschermen geplaatst, 7 verkeersregelinstallaties aangelegd en wordt de Buitenring voorzien van openbare verlichting en ecologische voorzieningen. Buitenring Parkstad Limburg wordt een volwaardige autoweg met 2 rijbanen, waarbij elke rijbaan 2 rijstroken zal tellen, met een maximumsnelheid van 100 km per uur (buiten bebouwde kom). De aanleg zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de aansluitingen op de (inter)nationaal en (inter)regionaal verbindende wegen. Daardoor verbetert de afwikkeling van het verkeer substantieel. Dat is gunstig voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van Parkstad Limburg.

Bekijk project
Project

Verdubbeling N62 Sloeweg

De N62 (Sloeweg) wordt tussen de N254 (Bernhardweg/Westerscheldetunnelweg) en de A58 gereconstrueerd/verdubbeld en de aansluitingen op de aansluitende wegen worden aangepast. Sinds de opening van de Westerscheldetunnel in 2003 is de verkeersintensiteit op de N62 (Sloeweg) flink toegenomen. Hierdoor ontstaat in spitsperioden filevorming, met reistijdvertraging en sluipverkeer op het onderliggend wegennet als gevolg. Aangezien de verwachting is dat de verkeersintensiteit de komende jaren verder toeneemt, heeft Provincie Zeeland het project ‘Verdubbeling N62 Sloeweg’ geïnitieerd. De werkzaamheden van Boskalis bestaan in hoofdlijnen uit: De bestaande Sloeweg ombouwen naar een vierbaansweg (2x2), met een groene middenberm van twintig meter breed als scheiding van de rijbanen; De aansluiting van de N62 op de A58 vernieuwen; Het kruispunt Sloeweg – Stoofweg komt te vervallen. We vervangen het kruispunt door een ongelijkvloerse aansluiting met 2 viaducten; Het kruispunt Sloeweg – Bernhardweg N254 (havenknooppunt Vlissingen-Oost) vervalt. We vervangen het kruispunt door een ongelijkvloerse kruising met 3 viaducten. Deze viaducten krijgen het uiterlijk van een zeecontainer; Het aanleggen van twee tunnels voor landbouwvoertuigen en ander langzaam verkeer ter hoogte van de Vrooneweg/Stelleweg; Het aanleggen van een nieuwe aansluiting op de A58 (inclusief 2 viaducten) ter hoogte van Heinkenszand; Het ontmantelen van de bestaande N664 over een lengte van circa 800 meter. De N664 krijgt een nieuwe aansluiting op de Postweg N665.

Bekijk project
Project

A4 Delft - Schiedam

Boskalis Nederland werkt aan de A4 van Delft naar Schiedam in opdracht van Rijkswaterstaat. Na 40 jaar komt met de aanleg van dit laatste deel een einde aan het publieke debat over de wenselijkheid van deze nieuwe weg. Uitgangspunt en doelstelling De autosnelweg A13 is momenteel de enige hoofdverbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Het grote verkeersaanbod veroorzaakt nu in de regio’s rond deze grote steden dagelijks lange files. De A4 Delft-Schiedam gaat dit verkeersinfarct oplossen. De bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag verbetert aanzienlijk. Maar de verlengde A4 zorgt ook voor minder verkeersdruk op het onderliggend weggennet in Delft, Midden-Delfland, Lansingerland en het Westland. Een plus voor de leefbaarheid en veiligheid in de omringende woongebieden. Consortium A4ALL wint het werk Het consortium A4ALL deed de economisch meest voordelige inschrijving voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe snelweg. Het consortium kwam met slimme ontwerpoplossingen. Daarbij hielden we rekening met de wensen van omwonenden die de weg niet willen kunnen horen, ruiken of zien. Ontwerp en uitvoering De voorbereidende werkzaamheden gingen van start in januari 2012, de uitvoering in het tweede kwartaal 2012. Van het nieuwe wegdeel wordt vanaf Delft 2,6 kilometer half verdiept aangelegd. Daarin komen onder meer een ecoduct en een aquaduct. Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg, tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van twee kilometer. A4ALL legt hierin ook de tunneltechnische installaties aan. De weg kruist vervolgens het knooppunt Kethelplein, dat wordt omgebouwd. Daarna volgt de aansluiting op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk komen nieuwe zoab deklagen en verkeerssignalering. Het consortium heeft ook de opdracht voor het meerjarig onderhoud van de technische installaties. Wat doet Boskalis Nederland? Boskalis voert het werk integraal uit met de partners van de combinatie A4ALL. MNO Vervat gaat een deel van de civiele betonconstructies maken. Samen voeren we een deel van de asfalteerwerkzaamheden uit. Het consortium volgt bij dit werk het Boskalis veiligheidsprogramma NINA.

Bekijk project
Project

Omlegging N201

Provincie Noord-Holland realiseerde de omlegging van de N201 tussen de A4, de A9 en A2. Dit was hard nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in deze regio te verbeteren. Dit was ook van groot economisch belang. In dit project werkten we nauw samen met diverse overheden en Schiphol. De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn omvatte circa 7 km nieuwe provinciale weg. Dit is inclusief openbare verlichting, verkeerslichten, groenvoorzieningen, bebording en bewegwijzering. Een belangrijk onderdeel was een nieuwe tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze tunnel heeft een gesloten deel van circa 700 meter en een deel met een open bak van circa 300 meter. Verder omvatte het project onder meer de aansluiting van de nieuwe N201 op kruisende wegen, de aanleg van verschillende viaducten, fietsbruggen, fietstunnels, doorvaarbare duikers en het aanpassen van de waterhuishouding. Alliantiecontract Na een Europese aanbesteding is de aannemerscombinatie met Boskalis in december 2005 geselecteerd via een Design & Construct contract. Uniek in Nederland is de keuze voor een alliantie-overeenkomst. In deze innovatieve vorm van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn beiden verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie. De gelijkschakeling van belangen vormt een uitstekend uitgangspunt om binnen budget en planning te werken. De alliantie werkte met het veiligheidsmanagementsysteem NINA van Boskalis. Het ontwerp De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn omvatte circa 7 km nieuwe provinciale weg. Dit is inclusief openbare verlichting, verkeerslichten, groenvoorzieningen, bebording en bewegwijzering. Een belangrijk onderdeel was een nieuwe tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze tunnel heeft een gesloten deel van circa 700 meter en een deel met een open bak van circa 300 meter. Verder omvatte het project onder meer de aansluiting van de nieuwe N201 op kruisende wegen, de aanleg van verschillende viaducten, fietsbruggen, fietstunnels, doorvaarbare duikers en het aanpassen van de waterhuishouding. Wat doet Boskalis Nederland? Boskalis is vooral betrokken geweest bij het bouwrijp maken van de grond en bij de aanleg van de weg. Verder hebben we de kuip voor de nieuwe tunnel gegraven. Bijzondere technieken en uitdagingen Bij de tunnel onder de Ringvaart is voor het eerst gebruikgemaakt van gewapend onderwaterbeton dat onder een helling is aangebracht. Duikers hebben onder water de constructievloer gemaakt. Dit maakte een gewichtsvloer overbodig. Deze innovatie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het ontgraven. Boskalis maakte gebruik van het modernste materieel. Met ons systeem voor plaatsbepaling, gebaseerd op GPS, konden we de ontgraving tot op de centimeter nauwkeurig volgen. De pompfunctie op de rupskraan drijft de baggerdompelpomp direct aan. Hierdoor kon een bouwkuip sneller en nauwkeuriger dan voorheen ontgraven worden. Omgevingsmanagement Beperking van overlast voor het milieu en voor de omgeving wordt steeds belangrijker. Over de N201 is intensief overlegd tussen aannemer, opdrachtgever, provincie, drie gemeenten, het hoogheemraadschap, luchthaven Schiphol en vertegenwoordigers van de omgeving. Met Schiphol is tijdens het hele project intensief contact geweest. Sommige werkzaamheden vonden onder een van de landingsbanen plaats. Daarbij moesten we rekening houden met hoogtebeperkingen. Omwonenden hebben via een klankbordgroep hun inbreng kunnen leveren. Via een nieuwsbrief en informatieavonden zijn ze op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bekijk project
Project

Sterke Markermeerdijken, veilige toekomst Noord-Holland

Op vele plekken zijn de Markermeerdijken afgekeurd. Ze voldoen niet aan de veiligheidseisen. En dat is een groot risico in dit gebied waar maar liefst 1,2 miljoen mensen wonen. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) en een consortium van Boskalis Nederland en onder meer Volker Wessels gaan als Alliantie Markermeerdijken 33 kilometer dijken versterken. Samen met partners en omwonenden ontwikkelden we een maatwerkoplossing voor dit bijzondere gebied. Zodat mensen hier de komende 50 jaar veilig kunnen blijven leven, wonen en werken. Monumentale omgeving De Markermeerdijken liggen op een ondergrond van veen, de dijk zelf is een monument. Deze bijzondere omgeving vraagt om innovatieve oplossingen. Het is een groot voordeel dat Boskalis Nederland al vroeg in dit traject is aangesloten. Zo kunnen wij meteen meedenken over de technische uitdagingen. Intensieve samenwerking met de opdrachtgever Boskalis Nederland voert een consortium aan van Boskalis Nederland met VolkerWessels ondernemingen, KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort de werkzaamheden uit. Het consortium werkt nauw samen met opdrachtgever HHNK in de Alliantie Markermeerdijken. Niet alleen de technische voorbereiding en realisatie worden gezamenlijk opgepakt, maar de alliantiepartners zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de planstudie en het doorlopen van de juridische procedures. Ook financiële risico’s en meevallers worden gedeeld. Voorbereidende werkzaamheden De Alliantie Markermeerdijken is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking, namelijk het baggeren van vaargeulen en het aanbrengen van buitendijkse loswallen. Een loswal is een tijdelijk werkgebied van zand en stenen, waar tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden schepen worden gelost en geladen. Een loswal kan ook bestaan uit een drijvend platform. Omdat het water in het Markermeer op veel locaties niet diep genoeg is voor de schepen, worden ook vaargeulen gebaggerd door een kraanschip. Via deze vaargeulen van 35 meter breed en 3,5 meter diep kunnen de schepen de loswallen bereiken. Praktijkonderzoek Wat voor effect heeft de slappe ondergrond op de dijkversterking? Met de aanleg van proefterpen in de gemeente Edam-Volendam verzamelen we kennis. Een proefterp is een tijdelijke zandophoging die laag voor laag wordt opgebouwd. In totaal worden tussen de 10.000 en 13.000 m3 zand in fases aangebracht waarbij we de ondergrond zorgvuldig in de gaten houden met meetapparatuur. Zo berekenen we de praktijk van de dijkversterking. We kunnen straks tijdens de daadwerkelijke dijkversterking de praktijk optimaliseren met behulp van deze gegevens. Meer informatie? Check de projectwebsite https://www.markermeerdijken.nl/ Check de projectsheet

Bekijk project
Back to top