Segment 2 Rivieren en Dijken

De Nederlandse rivieren spelen een wezenlijke rol in de bescherming van het land tegen overstromingen. Boskalis Nederland draagt hier volop aan bij en ontwerpt, bouwt en onderhoudt dijken en waterkeringen. We creëren ook nieuw land, houden vaarwegen op diepte en rivieren schoon. Dat alles met zorg voor de natuur.

Hoog waterniveau voorkomen

Door rivieren en kanalen te verbreden en dijken op te hogen, voorkomen we een te hoog waterniveau. Ook creëren we overstroomgebieden. Daarmee ontlasten we de rivieren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma voert Boskalis Nederland, in opdracht van de waterschappen en Rijkswaterstaat, maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Onderhoudsbaggerwerken

Boskalis Nederland zorgt ervoor dat schepen probleemloos de Nederlandse wateren kunnen bevaren. Met onze superieure en milieuvriendelijke baggertechnieken houden we de vaarwegen op diepte. Zo is de bodem van het IJsselmeer verdiept door bruikbare grond weg te zuigen vanonder een laag onbruikbare grond. Ook voeren we saneringen uit. In Walcheren bijvoorbeeld, waar het Kanaal sterk vervuild was met koper.

Aanleg van sluizen

De combinatie Isala Delta legt een inlaatwerk, een recreatieschutsluis, een brug en twee keersluizen aan. Ook binnen het combinatieproject Verbreding Wilhelminakanaal wordt een sluis aangelegd.

Landaanwinning

Het creëren van nieuw land heeft Boskalis wereldwijd beroemd gemaakt. Maar ook in Nederland winnen we land, niet alleen van de zee. In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Boskalis Nederland land gemaakt voor de uitbreiding van het Centrumeiland van IJburg.

Recreatie en natuur

We verbeteren van het landschap door de aanleg van natuurgebieden. We creëren nieuw terrein voor onder andere wonen en recreatie. Dit doen we altijd met oog voor de natuur. Zoals op het project IJsseldelta. In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd.

Ruimte voor de rivier

We zorgen ervoor dat rivierwater snel en veilig kan worden afgevoerd of opgevangen. Dit doen we bijvoorbeeld binnen het programma Ruimte voor de Rivier. We zijn trots op deze “typisch Nederlandse” expertise.