Onze projecten over Baggeren

Project

Beheer baggerspeciedepot Slufter

Boskalis Beheer Slufter (een samenwerking tussen Boskalis Nederland en Boskalis Dolman) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het grootste baggerspeciedepot van Nederland: de Slufter. Sedimentatie van slib of baggerspecie is een natuurlijk proces in de traag stromende wateren van de Nederlandse havens en rivieren en in de watergangen in polders. Om de Nederlandse wateren op diepte te houden wordt voortdurend gebaggerd. Grootste baggerdepot van Nederland Wanneer baggerspecie te verontreinigd is mag het niet in zee worden verspreid of op elders in het land worden toegepast. Het wordt daarom geborgen in baggerspeciedepot de Slufter. Met een oppervlak van 200 hectare en een bergingscapaciteit van 150 miljoen m3 is dit het grootste baggerspeciedepot van Nederland. Boskalis Beheer Slufter beheert dit depot. Het depot bestaat uit een hoge ringdijk die een bassin omsluit met een oppervlakte van ongeveer 200 hectare. Het bassin heeft een capaciteit van ongeveer 150 miljoen m³. De aangevoerde baggerspecie, ongeveer anderhalf miljoen m³ per jaar, wordt in het depot gelost door overslag met een bakkenzuiger of door directe lossing van hoppers. Verantwoordelijkheid Boskalis Beheer Slufter is verantwoordelijk voor: de acceptatie van baggerspecie alle communicatie met ontdoeners in overleg met de opdrachtgever depotbeheer het verwerken van baggerspecie bedienen en onderhoud van leidingtransportsysteem monitoring en monstername van het grondwater onderhoud van alle objecten beheer slufterterrein

Bekijk project
Project

Delflandse Kust

Het Delflandse Kust Project is een van de tien Zwakke Schakels die de overheid wil aanpakken om de veiligheid van het achterland te waarborgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Ook de kracht van de golven neemt toe. Dit heeft gevolgen voor de kustveiligheid in de toekomst. Het 15 kilometer lange traject tussen Hoek van Holland en Scheveningen is in de periode 2008 en 2012 aangepakt. Aannemerscombinatie De combinatie Delflandse Kust, bestaande uit Boskalis en Van Oord, hebben dit werk uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Delfland. Het betrof een Engineering & Construct contract dat op basis van systeemgerichte contractbeheersing (SCB) dat werd beheerd door Rijkswaterstaat. SCB is een methodiek waarbij risicogestuurd gebruik wordt gemaakt van de gegevens die voortkomen uit het (ISO) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer. De opdracht was om de kust te versterken door de duinen te verhogen en het strand te verbreden. Tot de opdracht behoorde ook natuurcompensatie voor de aanleg van Maasvlakte 2. De werkzaamheden Aan de zeezijde van de bestaande duinen is een extra duinenrij gemaakt en de kustlijn is strakgetrokken. Ook is het bestaande strand verbreed. De strandopgangen zijn, waar nodig, verlengd en aangepast en van nieuwe trappen voorzien. Ongeveer 25 strandpaviljoens zijn verplaatst en de aansluitingen op de nutsvoorzieningen aangepast. Bij Kijkduin is de duinverbreding uitgevoerd met behoud van het zicht op zee. Het extra brede strand fungeert als ‘transportband’: de wind krijgt grip op het strandzand en verstuift dit naar de duinen. Zo groeien de duinen op een natuurlijke manier en groeien ze mee met de veranderende veiligheidseisen. De nieuwe duinen zijn aangepland met helmgras. Tegelijk met de kustversterking is tussen Hoek van Holland en ’s-Gravenzande een nieuw natuurgebied aangelegd. De aanleg van dit 35 hectare grote gebied is bedoeld om de nadelige effecten van Maasvlakte 2 te compenseren (duincompensatie). We hebben hier het strand verbreed en halverwege een terp gebouwd. Daar zijn twee gebouwen op gezet. Door het nieuwe natuurgebied loopt een verhoogd wandelpad dat de oude strandopgang verbindt met de nieuwe terp. Onder dit pad is een ecoduiker aangelegd. Bij hoog water kan het water rond de terp stromen. Hierdoor ontstaat een halfnat natuurgebied, een duinvallei, waar de komende jaren nieuwe flora en fauna de ruimte krijgen. Verder is 3,5 kilometer nieuw fietspad aangelegd in het gebied. Omgevingsmanagement De aannemerscombinatie heeft zich actief opgesteld om betrokkenen en hulpdiensten tijdig te informeren over de werkzaamheden. Onder meer via een website en periodieke nieuwsbrieven. In de zomermaanden is niet gewerkt in de recreatieve delen van het gebied.

Bekijk project
Project

Grensmaas

Het project Grensmaas stelt het Maasland veilig voor overstromingen en herstelt het natuurlijk evenwicht in en rond de Grensmaas. De drie hoofddoelstellingen van het project zijn rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding. Zowel de natuurontwikkeling als de hoogwaterbescherming worden mede gefinancierd door de winning van 54 miljoen ton grind. Ongeveer duizend hectare natuur komt erbij in het Maasdal tussen Maastricht en Roosteren. Doordat ook België volop werk maakt van een natuurlijke Maas ontstaat er straks een aaneengesloten en grensoverschrijdend Maaspark van ruim 2000 hectare. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan deze nieuwe natuur beheren. Het contract De uitvoering van het project is in veel opzichten bijzonder. Het is de omvangrijkste publiek-private samenwerking tot nu toe in Nederland. In het consortium Grensmaas zijn grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten verenigd. De grindbedrijven werken samen in Geo-Control. Ook Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein maakt deel uit van die grindbedrijven. De aannemers zijn Van den Biggelaar, Van Oord en Boskalis. Doelstellingen van het project zijn het voorkomen van overstromingen, het veilig stellen van drinkwater, vijf keer meer veiligheid voor de inwoners van de Maasdorpen in Zuid-Limburg, ecologisch herstel en de komst van duizend hectare nieuwe natuur, de winning van grind en nieuwe bestemmingen voor de Maasplassen. Het consortium kreeg complimenten over de zorgvuldige wijze waarop de omgeving tegemoet wordt getreden. Werkzaamheden De uitvoering gebeurt op elf locaties tussen Maastricht en Roosteren. De rivierbeveiliging krijgt gestalte door stroomgeulverbredingen en oeververlagingen. De grond die daarbij vrijkomt wordt gebruikt om de grindputten (dekgrondbergingen) weer aan te vullen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt zo’n 100 miljoen ton grond verplaatst. Het consortium zorgt voor de complete uitvoering, van engineering en vergunningaanvragen tot aan oplevering toe. Bij het uitwerken van de plannen werden de volgende principes gehanteerd: het terugschuiven van de winterdijken, het verlagen van de oevers en de aanleg van grinddrempels. Zo kan de rivier meer water opslaan ( bufferen ) en worden de uiterwaarden uitgebreid. De grinddrempels hebben twee voordelen: dieren kunnen er eitjes leggen en uitdroging van sommige delen wordt tegengegaan. Tenslotte leggen we in sommige bochten stroomgeleidingsdammen om het water sneller af te voeren en versterken we de oevers om erosie tegen te gaan. Planning In oktober 2008 is het officiële startsein gegeven voor het megaproject. Het project loopt tot en met 2024.

Bekijk project
Project

Zandmotor

Rijkswaterstaat laat elke vijf jaar grote hoeveelheden zand storten op het strand voor de westkust van ons land. Dit om afkalving van de duinen tegen te gaan. Voor de Delflandse kust is dit keer voor een innovatief en duurzaam concept gekozen: de Zandmotor. Hierbij wordt in één keer op één plek een grote hoeveelheid zand gestort. Via golven, getij en wind legt de natuur zelf het zand op de juiste plek. Als de Zandmotor naar verwachting werkt, is hier de komende twintig jaar geen verdere zandsuppletie nodig. Zo wordt veelvuldige verstoring van de kwetsbare zeebodem voorkomen. Ecodesign: uniek en duurzaam Een experiment zoals met de Zandmotor is nieuw in de wereld. Hiermee blijft Nederland de standaard zetten met een manier van kustbescherming waarbij we juist mét het water werken, in plaats van tégen het water. Als de Zandmotor naar verwachting werkt, kan dit concept van dynamisch kustbeheer navolging krijgen. Niet alleen op andere plekken in Nederland maar ook in de rest van de wereld. Aannemercombinatie De combinatie Zandmotor (Boskalis en Van Oord) hebben in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland de werkzaamheden uitgevoerd. Het betreft een Engineering & Construct-contract. Dit betekent dat de verdere uitwerking van het ontwerp en de realisatie in handen van de aannemerscombinatie liggen. De werkzaamheden zijn begin 2011 gestart en volgens plan opgeleverd in november 2011. Op dit moment is de natuur aan de slag om de kust te versterken en een dynamisch natuur- en recreatiegebied te maken. Het ontwerp Voor de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin ligt nu een schiereiland in de vorm van een haak van 128 hectare. Dit is even groot als 256 voetbalvelden. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand zich de komende twintig jaar langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Het vormt daar nieuw strand en duin. Dit zand beschermt de westkust tegen overstroming en biedt extra ruimte voor natuur en recreatie. De uitgestrekte zandplaat is open voor wandelaars. Ze kunnen er ook de uitkijktoren beklimmen om te genieten van het weidse uitzicht. Vogels en zeehonden vinden inmiddels ook hun weg naar de zandplaat. Wat deed Boskalis Samen met van Oord heeft Boskalis het schiereiland aangelegd. Het schiereiland steekt één kilometer ver in zee en is aan het strand twee kilometer breed. Sleephopperzuigers zogen het zand tien kilometer ver uit de kust op en brachten het vervolgens naar de juiste plek. Naast het schiereiland zijn nog twee onderwaterzandbanken aangelegd. Om de veiligheid van publiek en werkzaamheden te borgen, is het strand over een strook van 1.3 km afgesloten tijdens de aanleg. Bijzondere technieken en uitdagingen Wetenschappers gaan onderzoeken hoe de Zandmotor zich ontwikkelt en of deze innovatieve methode van kustbescherming inderdaad werkt. Deze meetgegevens zijn ook nodig om de Zandmotor goed te beheren. Te denken valt aan het in kaart brengen van nieuwe stromingen voor de veiligheid van watersporters. Maar ook aan informatie over welke diersoorten naar de Zandmotor komen, en hoe bezoekers op de Zandmotor recreëren. Omgevingsmanagement Het is opmerkelijk dat een project van deze omvang in zo’n korte tijd is omarmd door de publieke partijen. Er was veel media-aandacht. Het is inmiddels gelukt om van de meeste betrokkenen medestanders te maken. De voortvarende start en uitvoering zijn ook te danken aan de wil van betrokken partijen, provincie en rijk, om samen te werken. De aannemerscombinatie heeft zich actief opgesteld en betrokkenen en hulpdiensten tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden. Onder meer via een website en periodieke nieuwsbrieven. Het WNF is ook een betrokken stakeholder. Het fonds volgt de ontwikkeling van de Zandmotor en van het natuurgebied nauwlettend.

Bekijk project
Project

Strandeiland IJburg

Nieuw stukje Amsterdam Boskalis Nederland maakt opnieuw Amsterdam een stukje groter. Na het Centrumeiland LINK bouwen we nu het Strandeiland in het IJmeer. Het Strandeiland wordt met 82 hectare het grootste van IJburg en wordt geschikt voor bewoning. Daarnaast leggen we het Natuureiland aan, een natuurgebied van ruim 3 hectare met rietlandschap en een mosselbank. De aanleg van Strandeiland start met het opspuiten van bijna 9 miljoen kubieke meter zand. De Amsterdamse ondergrond is een kleiige, ziltige grond die water moeilijk doorlaat. Voor de grondverbetering wordt door zusterbedrijf Cofra (LINK) ontwikkelde verticale drainage gebruikt om het overtollige water versneld te af te voeren. Het water neemt op deze manier de snelle route naar boven. Een ingewikkelde bijkomstigheid is de oergeul, de prehistorische loop van het IJ, waar de modderlagen extra diep zijn. We bouwen het nieuwe Strandeiland hier omheen. Laagje voor laagje Het nieuwe eiland ontstaat laagje voor laagje door zand aan te brengen uit het Markermeer en het IJsselmeer. Binnenvaartschepen voeren het zand aan. Vanaf een ponton scheppen twee kranen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat het zand vanuit de schepen in een grondpers. Vermengd met water gaat dat zand, onder hoge druk, met 4 meter per seconde door een pijp. Vlakbij de kust van het eerder aangelegde Centrumeiland wordt het zand in het water gesproeid of via een natte stort aangebracht. We leggen zo ruim 100.000 kuub per week zand in het water, te vergelijken met 230.000 vrachtwagens. We doen dit net zolang totdat er een eiland van zo'n 85 hectare, 10 meter hoog in het water ligt. Uiteindelijk ligt het Strandeiland zo'n 5 meter boven NAP. Duurzaamheid Boskalis Nederland gaat voor duurzaam. Daarvoor nemen we concrete maatregelen. Enkele van onze binnenvaartschepen, de Rhenus en de Zijpe, zijn verbouwd om de uitstoot van stikstof tot liefst 90 procent te verminderen. Ook gebruikt de Rhenus biobrandstof om de CO2-uitstoot flink te verminderen. Strandeiland met ruim 6000 woningen Het Strandeiland krijgt een groot stadsstrand dat al gereed is maar er komen vooral ook woningen. Naar verwachting kan er vanaf 2022 worden gebouwd op het Strandeiland. Er komen eengezinswoningen, appartementen en kleinschalige bedrijfsruimtes. De in totaal 6.200 te bouwen woningen zullen op z'n vroegst in 2032 allemaal gereed zijn. Meer informatie: Video IJburg (Engelstalig) Projectsheet aanleg Centrumeiland IJburg Reportages van IJburg tv http://ijburgtv.nl/video/126431754/het-strandeiland-journaal-afl1-start-landmaken http://ijburgtv.nl/artikel/138366038/de-reis-van-het-zand-naar-strandeiland http://ijburgtv.nl/artikel/144875816/strand-in-zicht Aanleg Strandeiland https://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/deelprojecten-ijburg/strandeiland/

Bekijk project
Project

Herontwikkeling Waterfront Harderwijk

Waterfront Harderwijk is een ambitieus plan voor het aanzien van de kustlijn van deze stad. Harderwijk wordt weer een echte stad aan het water met alle voorzieningen die daarbij horen: woningen bij het water, nieuwe passantenhavens, een stadsstrand, een lange flaneerpromenade, twee parkeergarages en vele winkel, horeca- en leisurevoorzieningen. De gebiedsontwikkeling strekt zich uit over een kustzone van zo’n 6 km. Deze grootschalige herontwikkeling levert in de toekomst een enorme kwaliteitsimpuls op, zowel voor Harderwijk als de regio. De leefbaarheid, werkgelegenheid en bereikbaarheid verbeteren aanzienlijk. Ook het toerisme zal profiteren. Ontwerp Bedrijvigheid en industrie in de stad maken plaats voor wonen, winkelen en recreëren, op en rond het water. Het Dolfinarium, trekpleister van Harderwijk, blijft goed bereikbaar. Het krijgt de beschikking over twee parkeergarages. Op de huidige parkeerplaatsen tussen de oude stad en het water, komt een aantrekkelijk boulevardgebied. Dit strekt zich uit tot de nieuw te realiseren woonwijk De Eilanden. Hier komen 700 woningen op of aan het water. De woningbouw start in het eerste kwartaal van 2014. Aannemerscombinatie Bij de herontwikkeling werkt de gemeente nauw samen met de provincie en de samenwerkende marktpartijen in een consortium (zie kader). Boskalis Nederland voert alle civieltechnische en ondergrondse infrastructurele werkzaamheden uit, in opdracht van de Vof Waterfront. TBI neemt de bouw van woningen en gebouwen voor zijn rekening. Wat doet Boskalis? Samen met de gemeente zet het consortium zich in voor goede voorlichting aan bewoners en bedrijven. Een klankbordgroep is nauw betrokken om actief mee te denken. We hebben veel contact met de horecaondernemers in het gebied. Via een website en nieuwsbrieven informeren we een grote groep. Belanghebbenden in Harderwijk zien het nieuwe Strandeiland nu al ontstaan. Ze zijn enthousiast over de aantrekkelijke nieuwe voorzieningen in hun stad. Uitdagingen Bijzonder en complex is dat de grootschalige werkzaamheden plaatsvinden in het toeristische deel van de stad. Het Dolfinarium ontvangt jaarlijks circa één miljoen bezoekers. Harderwijk zelf trekt daarnaast ook nog grote aantallen recreanten. De bedrijvigheid in en om de stad moet gewoon doorgaan. De herinrichting van Harderwijk is daarnaast het enige nieuwbouwproject met woningen dat sinds de crisis in Nederland in ontwikkeling is gebracht. Het consortium doet er alles aan het project binnen budget en ambitieuze planning te realiseren. Voor de opdrachtgever ligt de uitdaging om in de huidige woningmarkt tijdig kopers te vinden voor de nieuwe woningen.

Bekijk project
Back to top