Onze projecten over Asfalt

Project

Buitenring Parkstad Limburg

Buitenring Parkstad Limburg beslaat de regionaal verbindende wegen N298, N299 en N300. Het tracé loopt vanaf de aansluiting van de N298 op de A76 bij Nuth tot aan de aansluiting van de N300 op de N281 ter hoogte van het bedrijvenpark Avantis. Buitenring Parkstad Limburg geeft invulling aan de ontbrekende schakels binnen dit tracé, waardoor een hoogwaardige regionale autoweg ontstaat. Het project bestaat uit het aanpassen van 14 kilometer bestaande wegen en/of verbreden en aanleggen van 12 kilometer nieuwe wegen. Daarnaast worden er 45 kunstwerken gerealiseerd, 21 geluidsschermen geplaatst, 7 verkeersregelinstallaties aangelegd en wordt de Buitenring voorzien van openbare verlichting en ecologische voorzieningen. Buitenring Parkstad Limburg wordt een volwaardige autoweg met 2 rijbanen, waarbij elke rijbaan 2 rijstroken zal tellen, met een maximumsnelheid van 100 km per uur (buiten bebouwde kom). De aanleg zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de aansluitingen op de (inter)nationaal en (inter)regionaal verbindende wegen. Daardoor verbetert de afwikkeling van het verkeer substantieel. Dat is gunstig voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van Parkstad Limburg.

Bekijk project
Project

Verdubbeling N62 Sloeweg

De N62 (Sloeweg) wordt tussen de N254 (Bernhardweg/Westerscheldetunnelweg) en de A58 gereconstrueerd/verdubbeld en de aansluitingen op de aansluitende wegen worden aangepast. Sinds de opening van de Westerscheldetunnel in 2003 is de verkeersintensiteit op de N62 (Sloeweg) flink toegenomen. Hierdoor ontstaat in spitsperioden filevorming, met reistijdvertraging en sluipverkeer op het onderliggend wegennet als gevolg. Aangezien de verwachting is dat de verkeersintensiteit de komende jaren verder toeneemt, heeft Provincie Zeeland het project ‘Verdubbeling N62 Sloeweg’ geïnitieerd. De werkzaamheden van Boskalis bestaan in hoofdlijnen uit: De bestaande Sloeweg ombouwen naar een vierbaansweg (2x2), met een groene middenberm van twintig meter breed als scheiding van de rijbanen; De aansluiting van de N62 op de A58 vernieuwen; Het kruispunt Sloeweg – Stoofweg komt te vervallen. We vervangen het kruispunt door een ongelijkvloerse aansluiting met 2 viaducten; Het kruispunt Sloeweg – Bernhardweg N254 (havenknooppunt Vlissingen-Oost) vervalt. We vervangen het kruispunt door een ongelijkvloerse kruising met 3 viaducten. Deze viaducten krijgen het uiterlijk van een zeecontainer; Het aanleggen van twee tunnels voor landbouwvoertuigen en ander langzaam verkeer ter hoogte van de Vrooneweg/Stelleweg; Het aanleggen van een nieuwe aansluiting op de A58 (inclusief 2 viaducten) ter hoogte van Heinkenszand; Het ontmantelen van de bestaande N664 over een lengte van circa 800 meter. De N664 krijgt een nieuwe aansluiting op de Postweg N665.

Bekijk project
Project

A4 Delft - Schiedam

Boskalis Nederland werkt aan de A4 van Delft naar Schiedam in opdracht van Rijkswaterstaat. Na 40 jaar komt met de aanleg van dit laatste deel een einde aan het publieke debat over de wenselijkheid van deze nieuwe weg. Uitgangspunt en doelstelling De autosnelweg A13 is momenteel de enige hoofdverbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Het grote verkeersaanbod veroorzaakt nu in de regio’s rond deze grote steden dagelijks lange files. De A4 Delft-Schiedam gaat dit verkeersinfarct oplossen. De bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag verbetert aanzienlijk. Maar de verlengde A4 zorgt ook voor minder verkeersdruk op het onderliggend weggennet in Delft, Midden-Delfland, Lansingerland en het Westland. Een plus voor de leefbaarheid en veiligheid in de omringende woongebieden. Consortium A4ALL wint het werk Het consortium A4ALL deed de economisch meest voordelige inschrijving voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe snelweg. Het consortium kwam met slimme ontwerpoplossingen. Daarbij hielden we rekening met de wensen van omwonenden die de weg niet willen kunnen horen, ruiken of zien. Ontwerp en uitvoering De voorbereidende werkzaamheden gingen van start in januari 2012, de uitvoering in het tweede kwartaal 2012. Van het nieuwe wegdeel wordt vanaf Delft 2,6 kilometer half verdiept aangelegd. Daarin komen onder meer een ecoduct en een aquaduct. Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg, tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van twee kilometer. A4ALL legt hierin ook de tunneltechnische installaties aan. De weg kruist vervolgens het knooppunt Kethelplein, dat wordt omgebouwd. Daarna volgt de aansluiting op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk komen nieuwe zoab deklagen en verkeerssignalering. Het consortium heeft ook de opdracht voor het meerjarig onderhoud van de technische installaties. Wat doet Boskalis Nederland? Boskalis voert het werk integraal uit met de partners van de combinatie A4ALL. MNO Vervat gaat een deel van de civiele betonconstructies maken. Samen voeren we een deel van de asfalteerwerkzaamheden uit. Het consortium volgt bij dit werk het Boskalis veiligheidsprogramma NINA.

Bekijk project
Project

Omlegging N201

Provincie Noord-Holland realiseerde de omlegging van de N201 tussen de A4, de A9 en A2. Dit was hard nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in deze regio te verbeteren. Dit was ook van groot economisch belang. In dit project werkten we nauw samen met diverse overheden en Schiphol. De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn omvatte circa 7 km nieuwe provinciale weg. Dit is inclusief openbare verlichting, verkeerslichten, groenvoorzieningen, bebording en bewegwijzering. Een belangrijk onderdeel was een nieuwe tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze tunnel heeft een gesloten deel van circa 700 meter en een deel met een open bak van circa 300 meter. Verder omvatte het project onder meer de aansluiting van de nieuwe N201 op kruisende wegen, de aanleg van verschillende viaducten, fietsbruggen, fietstunnels, doorvaarbare duikers en het aanpassen van de waterhuishouding. Alliantiecontract Na een Europese aanbesteding is de aannemerscombinatie met Boskalis in december 2005 geselecteerd via een Design & Construct contract. Uniek in Nederland is de keuze voor een alliantie-overeenkomst. In deze innovatieve vorm van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn beiden verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie. De gelijkschakeling van belangen vormt een uitstekend uitgangspunt om binnen budget en planning te werken. De alliantie werkte met het veiligheidsmanagementsysteem NINA van Boskalis. Het ontwerp De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn omvatte circa 7 km nieuwe provinciale weg. Dit is inclusief openbare verlichting, verkeerslichten, groenvoorzieningen, bebording en bewegwijzering. Een belangrijk onderdeel was een nieuwe tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze tunnel heeft een gesloten deel van circa 700 meter en een deel met een open bak van circa 300 meter. Verder omvatte het project onder meer de aansluiting van de nieuwe N201 op kruisende wegen, de aanleg van verschillende viaducten, fietsbruggen, fietstunnels, doorvaarbare duikers en het aanpassen van de waterhuishouding. Wat doet Boskalis Nederland? Boskalis is vooral betrokken geweest bij het bouwrijp maken van de grond en bij de aanleg van de weg. Verder hebben we de kuip voor de nieuwe tunnel gegraven. Bijzondere technieken en uitdagingen Bij de tunnel onder de Ringvaart is voor het eerst gebruikgemaakt van gewapend onderwaterbeton dat onder een helling is aangebracht. Duikers hebben onder water de constructievloer gemaakt. Dit maakte een gewichtsvloer overbodig. Deze innovatie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het ontgraven. Boskalis maakte gebruik van het modernste materieel. Met ons systeem voor plaatsbepaling, gebaseerd op GPS, konden we de ontgraving tot op de centimeter nauwkeurig volgen. De pompfunctie op de rupskraan drijft de baggerdompelpomp direct aan. Hierdoor kon een bouwkuip sneller en nauwkeuriger dan voorheen ontgraven worden. Omgevingsmanagement Beperking van overlast voor het milieu en voor de omgeving wordt steeds belangrijker. Over de N201 is intensief overlegd tussen aannemer, opdrachtgever, provincie, drie gemeenten, het hoogheemraadschap, luchthaven Schiphol en vertegenwoordigers van de omgeving. Met Schiphol is tijdens het hele project intensief contact geweest. Sommige werkzaamheden vonden onder een van de landingsbanen plaats. Daarbij moesten we rekening houden met hoogtebeperkingen. Omwonenden hebben via een klankbordgroep hun inbreng kunnen leveren. Via een nieuwsbrief en informatieavonden zijn ze op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bekijk project
Project

N381 Drachten-Nanningaweg

De N381, gelegen tussen Drachten en de Drentse grens, is voor de provincie Fryslân een belangrijke verkeersroute. Deze weg is de belangrijkste verbinding met Drenthe en Duitsland voor Drachten en in mindere mate voor Leeuwarden, twee economische centra binnen de provincie. Het potentieel van de weg wordt op dit moment echter niet ten volle benut. Het verkeer stroomt op de huidige weg, met een 80 km/uur regime en gelijkvloerse kruisingen, niet voldoende door en de verkeersveiligheid staat onder druk. De provincie Fryslân heeft daarom besloten de N381 om te vormen tot een stroomweg, met gedeeltelijk twee rijstroken in beide richtingen en met ongelijkvloerse aansluitingen. Dit zal zorgen voor Verbetering van de bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland; Verbetering van de verbinding tussen economische kernzones; Een veilig wegennetwerk in Zuidoost-Fryslân; Verbetering van de veiligheid op en om de N381; Verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond de N381. Het D&C project N381 betreft de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden van de ombouw van de huidige N381 tot een stroomweg. De stroomweg krijgt een maximum snelheid van 100 km/uur. Daarnaast worden de gelijkvloerse kruispunten omgebouwd tot ongelijkvloerse. Werkzaamheden Het uitwerken van het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Voorlopigontwerp tot een: Geïntegreerd Definitief ontwerp; Geïntegreerd Uitvoeringsontwerp. De realisatie van het project N381 Drachten - Nanningaweg inclusief alle benodigde aansluitingen en bijkomende voorzieningen. 15 kilometer 2 baansweg ombouwen naar een 2x4 stroomweg; Realisatie van 13 kunstwerken: tunnels, bruggen en onderdoorgangen.

Bekijk project
Project

Omlegging A9 Badhoevedorp

Op 11 december 2012 heeft Rijkswaterstaat de opdracht voor de uitvoering van het project Omlegging A9 Badhoevedorp definitief gegund aan Combinatie BadhoeverBogen. De aannemerscombinatie bestaat uit de bedrijven VolkerWessels, Boskalis en Mourik Groot-Ammers. De nieuwe A9 wordt circa 600 meter ten zuiden van het dorp Badhoevedorp gelegd. Het nieuwe tracé wordt uitgebreid naar 3 rijstroken en een vluchtstrook in beide richtingen. Om de omlegging te kunnen realiseren, worden er 10 viaducten gebouwd variërend in lengte van 30 tot 170 meter en 12 tot 90 meter breed. De meest tot de verbeelding sprekende werkzaamheden zijn de aanleg van 2 viaducten over de A4 en over de Schiphol spoorlijn. Ook komt er een onderdoorgang voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). De doorstroming bij knooppunt Badhoevedorp zal sterk verbeteren, doordat het bestaande klaverblad vervangen wordt door een nieuw knooppunt. Door alle verbeteringen blijven economisch belangrijke gebieden, als Schiphol en Amsterdam, ook in de toekomst goed bereikbaar. Bijzonder aan dit project is dat een nieuw stuk snelweg wordt aangelegd om een bestaande snelweg vanuit het hart van een dorp te kunnen verwijderen. De A9 wordt circa 600 meter ten zuiden van het dorp gelegd. Het nieuwe tracé wordt uitgebreid naar 3 rijstroken en een vluchtstrook in beide richtingen.

Bekijk project
Back to top