Het project IJsseldelta maakt deel uit van het ruim dertig maatregelen tellende landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat tot doel heeft om het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Het project omvatte de zomerbedverlaging Beneden-IJssel over een lengte van 7,5 kilometer ter hoogte van Kampen. Tevens is ten zuiden van Kampen een by-pass aangelegd.

Isala Delta
De werkzaamheden binnen het Design & Construct contract voerde Boskalis Nederland samen met Van Hattum en Blankevoort in de aannemerscombinatie Isala Delta uit. Isala Delta werkt in opdracht van Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel.

In het aanbestedingsproces is gebruik gemaakt van de zogenoemde 'concurrentiegerichte dialoog'. Bijzonder hieraan is dat naast de normale procedure, op voorhand ook al met de gegadigden dialooggesprekken worden gevoerd. Zo kon Isala Delta beter inzicht krijgen in de vraag van de opdrachtgevers. En de opdrachtgevers kregen beter inzicht in de mogelijke oplossingsrichtingen en risico's binnen het project.

Werkzaamheden
Het project bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven en een halve kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug is verdiept. En in de tweede plaats de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Met de realisatie is ook de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd. In drie uiterwaarden zijn de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep is ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. Er zijn nieuwe wandel-, struin- en fietspaden en een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aangelegd. Als onderdeel van het Reevediep legde Isala Delta ook een inlaatwerk, een recreatieschutsluis, een brug en 2 keersluizen aan.

Grondverzet
Van de totale herinrichting van de IJsseldelta leverde Boskalis Nederland de grootste prestatie op het gebied van baggeren en grondverzet. Er werd zo'n twee miljoen kuub zand gebaggerd, die vervolgens weer voor de opbouw van de dijken en het landschap werd ingezet. In totaal waren we ruim vier jaar actief in de IJsseldelta, met baggerwerken en grood grondverzet als hoofdactiviteit. Het laatste onderdeel van het project betrof het 
Reevesluiscomplex. Hier bouwde Boskalis in samenwerking met Van Hattum en Blankevoort in plaats van een keersluis een schutsluis.

Het mooiste van alles: we hebben de kaart van Nederland veranderd. Als je nu inzoomt op Google Earth zie je dat honderden hectaren 
opnieuw zijn ingericht.

Lees ook: Artikel uit GWW
 

Gerelateerde projecten

Back to top