Gerelateerde informatie

Grootschalige infrastructurele werken op het land en op het water zijn bij ons in goede handen. Als geïntegreerde multi-specialist zijn we onderscheidend in complexe werken die te maken hebben met ontwerp, aanleg en onderhoud van wegen, havens en waterwegen en de bescherming van kusten en oevers.

Rivieren & Dijken projecten

Kust & Zeehavens projecten

Baggeren

Van huis uit is baggeren de kernactiviteit van Boskalis. We staan over de hele wereld bekend als pionier en expert.

Marktleider

Het aanleggen en onderhouden van havens en vaargeulen, landwinning, kustbescherming en rivieroeverbescherming, kustverdediging en aanverwante zaken. Allemaal activiteiten waarbinnen baggerwerkzaamheden een grote rol spelen. Dankzij ons multidisciplinaire bereik, waardoor we in staat zijn grootschalige, complexe projecten uit te voeren, zijn we marktleider op het gebied van baggeren. We behouden onze sterke positie door te blijven focussen op kosten, onze innovatieve aanpak, uitgebreide vloot en specialistische kennis van milieuvriendelijke baggertechnieken.
Bij het baggeren houdt Boskalis Nederland op alle manieren rekening met de omgeving. Bovendien zijn onze projecten vaak waardevol voor de omgeving. Neem het project Hondsbossche en Pettemer Zeewering, waar we een lagune hebben gecreëerd en een stuk strand hebben aangelegd.

Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Ecodynamisch ontwerpen

Met ecodynamisch ontwerpen kunnen we dichtbevolkte kust- en deltagebieden op een duurzame manier ontwikkelen en beheren. Dit hebben we bijvoorbeeld toegepast in de Zandmotor, die de Delflandse kust beschermt. Deze Zandmotor verspreidt zand dat we vlak voor de kust hebben aangebracht via getij, stroming en golven langs de Hollandse kust.

Natuurontwikkeling

Soms dragen onze baggerwerkzaamheden zelfs direct bij aan natuurontwikkeling. Met de aanleg van vogelparadijs Marker Wadden bijvoorbeeld. De Marker Wadden zijn natuureilanden die de komende jaren in stappen worden ontwikkeld in het Markermeer. Met de aanleg van de Marker Wadden geven we een positieve impuls aan de ecologische kwaliteit van het Markermeer. De natuurlijke oevers van de eilanden bieden straks meer kans aan vissen om te paaien en foerageren. Met als gevolg dat er weer grote aantallen vogels zoals sterns en steltlopers zullen terugkeren naar het gebied. Zij kunnen immers meer voedsel vinden.