Nieuws

De eerste mijlpaal van de versterking van de Markermeerdijken is een feit: op maandag 15 maart is de nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge in Scharwoude in gebruik genomen en door de Alliantie Markermeerdijken (HHNK, Boskalis en VolkerWessels) overgedragen aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De nieuwe inlaat is het eerste tastbare object dat HHNK als opdrachtgever van de dijkversterking weer in eigen beheer krijgt vanuit dit project.

Veertien kunstwerken
Als onderdeel van de dijkversterking moet de Alliantie langs het traject tussen Hoorn en Amsterdam veertien kunstwerken (de civieltechnische term voor bouwwerk) aanleggen dan wel vervangen. De aanleg van een nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge is er daar één van. Een inlaat wordt gebruikt om in droge tijden water vanuit het Markermeer in de achterliggende polder te laten.  

Oeverdijk
De nieuwe inlaat vervangt de oude inlaat bij gemaal De Hulk. De oude inlaat verliest zijn functie omdat de Alliantie in module 3 (Grote Waal en De Hulk) een oeverdijk aanlegt vóór de bestaande monumentale dijk. Hierdoor is er geen toevoer van water uit het Markermeer naar de inlaat bij gemaal De Hulk meer mogelijk. De nieuwe inlaat ligt direct tegen gemaal Westerkogge, waar de oeverdijk een klein stukje wordt onderbroken. De bouw van de nieuwe inlaat begon in april 2020 en duurde tot januari 2021. Om de inlaat te kunnen maken is met damwanden een tijdelijke bouwkuip aangelegd. 

Pompinstallatie
Het bijkomende voordeel van de inlaat, die dwars door de dijk loopt, is dat deze gebruikt kan worden als tijdelijk pompinstallatie als er bijvoorbeeld onderhoud aan het gemaal gepleegd wordt en het gemaal dus even niet gebruikt kan worden. Er hoeven dan geen tijdelijke leidingen over de weg aangebracht te worden. Via de inlaat kan 70 m3 water per minuut ingelaten worden. Als hij als tijdelijke pompinstallatie gebruikt wordt, kan door de leiding 165 m3 per minuut verpompt worden vanuit de polder naar het Markermeer. De nieuwe inlaat heeft tevens een vispassage. Deze zorgt ervoor dat vissen op een veilige manier vanuit het Markermeer het binnenwater kunnen bereiken, en andersom.

Overgedragen
Inmiddels is de oeverdijk zover gevorderd dat de oude inlaat bij gemaal De Hulk buiten gebruik is. De nieuwe inlaat is op 15 maart door de Alliantie Markermeerdijken overgedragen aan HHNK. Voor de ingebruikname is het systeem uitgebreid getest en goed bevonden. Op dit moment wordt er rond het gemaal nog wel gewerkt. De laatste werkzaamheden aan het gemaal staan gepland ná het afronden van alle dijkversterkingswerkzaamheden in module 3.  

Animatievideo
De animatievideo laat stap voor stap zien hoe de werkzaamheden bij gemaal Westerkogge zijn uitgevoerd: 

Lees meer over het project Markermeerdijken en bekijk de video's van de werkzaamheden.

Op de foto: Alliantiemanager Reijer Baas (rechts) overhandigt de sleutel aan Rob Veenman, dagelijks bestuurder van HHNK.

 

Back to top