Nieuws

Gelderland onderzoekt met een nieuwe vorm van aanbesteden naar mogelijkheden voor duurzaam en circulair wegonderhoud. In deze nieuwe vorm van aanbesteding staan doelen (ambities) voorop nog voordat er maatregelen zijn bedacht. Hierdoor heeft de opdrachtnemer veel ruimte voor het toepassen van innovaties. 

De verwachting van de provincie is dat deze werkwijze niet alleen een grote CO2-reductie oplevert maar ook positief bijdraagt aan grondstofhergebruik en bereikbaarheid.  Daarvoor kijkt de aannemer niet alleen naar de onderhoudswerkzaamheden, maar ook naar het gebruik van de weg. Zoals bijvoorbeeld het verlagen van de rolweerstand van de autogebruiker. Daarbij worden onder andere het weggebruik en de uitstoot van fijnstof en stikstof gemeten.

Aanbesteding

Doel van de provincie is een goed onderhouden A348 met zo min mogelijk CO2, zo veel mogelijk circulariteit en duurzaamheid en in goed partnerschap met alle betrokkenen. Boskalis gaat de provincie Gelderland helpen bij het realiseren van deze doelen. De visie, plan van aanpak en expertise van Boskalis sloot het beste aan bij de uitdaging rondom het A348 onderhoud. Het voorstel van Boskalis bevatte een uitgebreide aanpak voor het betrekken van stakeholders uit de omgeving en de toepassing van een innovatief asfaltmengsel, dat grondstoffen en CO2-uitstoot bespaart.  Op basis van dit voorstel werkt Boskalis nu met Gelderland de oplossingen en afspraken verder uit in een definitief ontwerp. Dit gebeurt in nauw overleg met externe stakeholders. Aan het einde van de ontwerpfase legt de provincie met Boskalis de gemaakte inzichten, afspraken, ontwerpen en meetbare prestaties vast. Volgens planning vinden de eerste wegwerkzaamheden deze zomer plaats.

CO-2 neutraal wegenonderhoud

Provincie Gelderland brengt bij iedere weg kansen voor duurzaamheid in beeld, zoals klimaatdoelen. Met deze nieuwe vorm van aanbesteden wil de provincie ervaring opdoen om het groot onderhoud van de A348 te combineren met zoveel mogelijk CO2-reductie. Deze weg is gekozen gezien de grote omvang van de werkzaamheden, de verschillende onderdelen, zoals asfalt, kunstwerken zoals bruggen, geleiderails, en de uitstraling van deze weg op het provinciale wegennet.

Een CO-2 neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken. Door het toepassen van deze nieuwe manier van aanbesteden biedt Gelderland nieuwe oplossingen en maatregelen een kans.  Daarmee wil de provincie bijdragen aan duurzaam onderhoud van wegen. Provinciale Staten hebben hiervoor budget gereserveerd.

Meer informatie over dit project is te vinden op gelderland.nl/A348

Back to top