Nieuws

Geselecteerde filters:
News

Innovatie nieuw en duurzaam asfalt bij onderhoud A348

Deze zomer krijgt de A348 tussen Arnhem en Dieren een nieuw en duurzaam asfalt. Dit asfalt bestaat voor 98% uit gerecycled asfalt en komt in beide richtingen op 1 rijstrook van de A348. Dit is een van de vele resultaten uit de gezamenlijke zoektocht van provincie Gelderland en Boskalis Nederland naar een zo duurzaam mogelijke A348. Vertrekpunt is beheer en onderhoud van de bestaande weg met zo min mogelijk CO 2 -uitstoot, zo circulair mogelijk en met zoveel mogelijk aandacht voor waterveiligheid en natuur. Via een mobiele centrale genaamd Helice, die werkt met een verwarmde afgesloten vijzel met thermische olie, wordt nieuw asfalt uit gerecycled asfalt geproduceerd. Deze thermische olie is elektrisch te verwarmen en werkt door het gesloten systeem erg energiezuinig. Hierdoor vermindert de uitstoot van CO 2 en overlast door andere emissies. Met deze techniek van ARP Engineering BV en Boskalis Nederlandis is een prototype opgebouwd nabij de A348. Na afloop van het groot onderhoud wordt de proefopstelling afgebroken. Willem van Biljouw, bedrijfsleider Boskalis Nederland: “We kunnen nu onze innovatie voor het eerst in de praktijk demonstreren. Er is nog veel te ontwikkelen en te onderzoeken maar met deze eerste toepassing zetten we een ontwikkeling in gang die niet meer te stoppen is. Daar zijn we van overtuigd!”

Lees meer
News

Boskalis ontvangt voorlopige gunning voor omvangrijk dijkversterkingsproject in Nederland

Boskalis heeft de voorlopige gunning ontvangen voor een omvangrijke dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling, zijnde het project Meanderende Maas. De dijkversterking van de Brabantse Maasdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin het Rijk en Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Op basis van de huidige inschatting bedraagt de waarde van dit twee-fasencontract voor Boskalis circa EUR 160 miljoen. Tussen Ravenstein en Lith gaat Boskalis in opdracht van het Waterschap Aa en Maas en de samenwerkende partijen in Meanderende Maas de primaire waterkering over een afstand van 26 kilometer versterken. Deze dijk beschermt het achterland tegen hoogwater uit de Maas als gevolg van hevige regenval en smeltwater uit het stroomgebied van de Maas. Tevens gaat Boskalis de rivier meer ruimte geven en een gebied van circa 500 hectare in de uiterwaarden tussen de dijk en de rivier opnieuw inrichten zodat een hoogwaardig ecologisch landschap ontstaat dat aantrekkelijk is voor de ontwikkeling van flora en fauna binnen het gebied, voor recreatieve doeleinden en een impuls geeft aan de economie. Het project kent twee fasen, te weten een planuitwerkingsfase en een realisatiefase waarbij de verwachting is dat de realisatie van het project medio 2023 zal aanvangen met een doorlooptijd van circa vijf jaar. Naast dit project uit het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt Boskalis in dat kader ook met partners aan de versterking van de Markermeerdijken, de IJsseldijk Zwolle-Olst en de IJsseldijken in de Krimpenerwaard. De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit dijkversterkingsproject is gericht op het beschermen van de welvaart in grote delen van Noord-Brabant en Gelderland tegen de gevolgen van extreme waterstanden die mede voortvloeien uit de verandering van het klimaat. Met zijn grensverleggende activiteiten en unieke expertise is Boskalis uitzonderlijk gepositioneerd om wereldwijd een significante maatschappelijk bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en beschermen van welvaart en invulling te geven aan de energietransitie.

Lees meer
News

Aan de slag met Oosterweel Antwerpen

Boskalis Nederland gaat als onderdeel van de Combinatie Rinkoniên officieel aan de slag met de realisatie van het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis. Eerder dit jaar maakten Lantis en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken al bekend dat ze voor de uitvoering van de werken kozen voor het aannemersconsortium Rinkoniên. De voorbije maanden werd er achter de schermen onderhandeld over het samenwerkingscontract tussen de verschillende partijen. Dat document heeft de handtekening van alle betrokkenen gekregen. De werken aan de Oosterweelknoop en de Royerssluis zullen in de loop van de zomer starten. Over Oosterweelverbinding De Oosterweelverbinding is een grootschalig mobiliteits- en leefbaarheidsproject dat de Ring van Antwerpen sluit dankzij de aanleg van tunnels. Op Linkeroever en in Zwijndrecht zorgt het project voor een veiliger snelwegennet en meer leefbare dorpskernen. Op Rechteroever omvat het project de bouw van een nieuwe Scheldetunnel, een nieuw- op en afrittencomplex ter hoogte van het voormalige dorp Oosterweel en twee tunnelverbindingen tussen dit nieuwe aansluitingscomplex en de R1. Het viaduct van Merksem wordt afgebroken en vervangen door een verdiepte autosnelweg. Omdat heel wat weginfrastructuur onder de grond wordt gebracht, ontstaan er bovengronds nieuwe publieke landschappen met ruimte voor natuur en recreatie. Wijken en stadsdelen krijgen zo meer zuurstof en worden bovendien weer met elkaar verbonden. Het Oosterweelproject verbetert de bestaande fietsinfrastructuur en zorgt ook voor een uitbreiding van het netwerk van fietspaden. De werken aan de Oosterweelverbinding worden uitgevoerd door verschillende aannemerscombinaties. Lantis treedt op als bouwheer. Meer informatie vind je via www.oosterweelverbinding.be

Lees meer
News

Boskalis breidt Marker Wadden uit met twee nieuwe natuureilanden

De natuur in het Markermeer krijgt een verdere impuls door de realisatie van twee nieuwe natuureilanden. In opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zal Boskalis deze eilanden aanleggen in de beschutting van de vijf bestaande eilanden van de Marker Wadden, die Boskalis de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. De nieuwe eilanden hebben een oppervlakte van 300 hectare onder en boven de waterspiegel en worden net als de vorige opgebouwd met slib, klei, veen en zand uit de bodem van het Markermeer. De werkzaamheden gaan dit voorjaar van start en worden naar verwachting eind 2023 afgerond. Op dat moment zal Boskalis met de Marker Wadden in totaal 1.300 hectare nieuw land hebben aangelegd voor de natuur. Voor dit project wordt naast grondverzetmaterieel een kleine snijkopzuiger ingezet. De aanleg van de Marker Wadden is een van de grootste natuurherstelprojecten in West-Europa. Het doel van het project is het veranderen van het ecologisch verarmde Markermeer in een dynamisch gebied dat rijk is aan dieren en planten, door het creëren van een archipel van natuureilanden. Building with Nature-technieken spelen daarbij een sleutelrol. Met name het op grote schaal bouwen met fijn slib is een wereldprimeur. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: het aanwezige slib dat een nadelig effect heeft op de biodiversiteit in het meer wordt effectief ingezet als bouwstof voor het nieuwe natuurgebied. Daarnaast vindt unieke, grootschalige natuurontwikkeling plaats in een gebied grenzend aan een dichtbevolkte regio, waarbij tevens ruimte voor recreatie wordt gecreëerd. Bekijk de video voor meer informatie over de aanleg van de eilanden en hun ontwikkeling tot een natuurgebied met een rijke flora en fauna.

Lees meer
News

Contract voor de uitbreiding DFDS Terminal in Vlaardingen officieel getekend

Op 1 maart 2021 hebben DFDS, Boskalis Nederland en Arcadis hun handtekening gezet onder het contract voor het realiseren van de uitbreiding van de DFDS Terminal in Vlaardingen. Boskalis Nederland gaat het terrein van de DFDS Terminal met 9.2 hectare uitbreiden met onder meer boven- en ondergrondse infrastructuur en de bouw van een nieuwe gate-out ten behoeve van extra capaciteit voor 650 trailers. Vervolgens gaat Boskalis Nederland ook de gates-in/out van de operationele terminal uitbreiden en compleet vernieuwen. De uitbreiding en vernieuwing zorgt in de toekomst voor een sneller en efficiënter verloop van het logistieke proces. Arcadis is verantwoordelijk voor de integrale logistieke en technische ontwerpen van het project. In het eerste kwartaal van 2022 zal de uitbreiding gereed zijn. DFDS is de grootste ferrymaatschappij in Noord-Europa. De onderneming exploiteert een netwerk van 25 routes met schepen voor passagiers en vracht vanuit diverse locaties in Europa, waaronder de vrachtterminal in Vlaardingen. Het netwerk is continu in ontwikkeling waardoor de vrachtvolumes toenemen en uitbreiding van de terminalcapaciteit nodig is.

Lees meer
News

Eerste mijlpaal versterking Markermeerdijken

De eerste mijlpaal van de versterking van de Markermeerdijken is een feit: op maandag 15 maart is de nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge in Scharwoude in gebruik genomen en door de Alliantie Markermeerdijken (HHNK, Boskalis en VolkerWessels) overgedragen aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De nieuwe inlaat is het eerste tastbare object dat HHNK als opdrachtgever van de dijkversterking weer in eigen beheer krijgt vanuit dit project. Veertien kunstwerken Als onderdeel van de dijkversterking moet de Alliantie langs het traject tussen Hoorn en Amsterdam veertien kunstwerken (de civieltechnische term voor bouwwerk) aanleggen dan wel vervangen. De aanleg van een nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge is er daar één van. Een inlaat wordt gebruikt om in droge tijden water vanuit het Markermeer in de achterliggende polder te laten. Oeverdijk De nieuwe inlaat vervangt de oude inlaat bij gemaal De Hulk. De oude inlaat verliest zijn functie omdat de Alliantie in module 3 (Grote Waal en De Hulk) een oeverdijk aanlegt vóór de bestaande monumentale dijk. Hierdoor is er geen toevoer van water uit het Markermeer naar de inlaat bij gemaal De Hulk meer mogelijk. De nieuwe inlaat ligt direct tegen gemaal Westerkogge, waar de oeverdijk een klein stukje wordt onderbroken. De bouw van de nieuwe inlaat begon in april 2020 en duurde tot januari 2021. Om de inlaat te kunnen maken is met damwanden een tijdelijke bouwkuip aangelegd. Pompinstallatie Het bijkomende voordeel van de inlaat, die dwars door de dijk loopt, is dat deze gebruikt kan worden als tijdelijk pompinstallatie als er bijvoorbeeld onderhoud aan het gemaal gepleegd wordt en het gemaal dus even niet gebruikt kan worden. Er hoeven dan geen tijdelijke leidingen over de weg aangebracht te worden. Via de inlaat kan 70 m3 water per minuut ingelaten worden. Als hij als tijdelijke pompinstallatie gebruikt wordt, kan door de leiding 165 m3 per minuut verpompt worden vanuit de polder naar het Markermeer. De nieuwe inlaat heeft tevens een vispassage. Deze zorgt ervoor dat vissen op een veilige manier vanuit het Markermeer het binnenwater kunnen bereiken, en andersom. Overgedragen Inmiddels is de oeverdijk zover gevorderd dat de oude inlaat bij gemaal De Hulk buiten gebruik is. De nieuwe inlaat is op 15 maart door de Alliantie Markermeerdijken overgedragen aan HHNK. Voor de ingebruikname is het systeem uitgebreid getest en goed bevonden. Op dit moment wordt er rond het gemaal nog wel gewerkt. De laatste werkzaamheden aan het gemaal staan gepland ná het afronden van alle dijkversterkingswerkzaamheden in module 3.  Animatievideo De animatievideo laat stap voor stap zien hoe de werkzaamheden bij gemaal Westerkogge zijn uitgevoerd: Lees meer over het project Markermeerdijken en bekijk de video's van de werkzaamheden. Op de foto: Alliantiemanager Reijer Baas (rechts) overhandigt de sleutel aan Rob Veenman, dagelijks bestuurder van HHNK.

Lees meer
Back to top